สพป.ลย.๓×สลิปเงินเดือนสลิปเงินบำนาญหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายแจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
+ ผู้ดูแลระบบ

☰MENU

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร.0-4281-0495 โทรสาร.0-4281-0496
เลือกประเภทบุคลากร
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 


รายงานสถิติการให้บริการ 445 ครั้ง