สพป.ลย.๓×
+ ผู้ดูแลระบบ

☰MENU

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 3 โทรสาร.0-4281-1697
เลือกประเภทบุคลากร
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 


รายงานสถิติการให้บริการ 0 ครั้ง